switches to markdown
[thefekete.net.git] / .gitignore
1 *.html