applied James Turner's XkbKeycodeToKeysym patch, thanks
authoranselm@garbe.us <unknown>
Sat, 23 Jun 2012 18:12:49 +0000 (20:12 +0200)
committeranselm@garbe.us <unknown>
Sat, 23 Jun 2012 18:12:49 +0000 (20:12 +0200)
dwm.c

diff --git a/dwm.c b/dwm.c
index 1d79af6..6b39519 100644 (file)
--- a/dwm.c
+++ b/dwm.c
@@ -36,6 +36,7 @@
 #include <X11/Xlib.h>
 #include <X11/Xproto.h>
 #include <X11/Xutil.h>
+#include <X11/XKBlib.h>
 #ifdef XINERAMA
 #include <X11/extensions/Xinerama.h>
 #endif /* XINERAMA */
@@ -1085,7 +1086,7 @@ keypress(XEvent *e) {
        XKeyEvent *ev;
 
        ev = &e->xkey;
-       keysym = XKeycodeToKeysym(dpy, (KeyCode)ev->keycode, 0);
+       keysym = XkbKeycodeToKeysym(dpy, (KeyCode)ev->keycode, 0, 0);
        for(i = 0; i < LENGTH(keys); i++)
                if(keysym == keys[i].keysym
                && CLEANMASK(keys[i].mod) == CLEANMASK(ev->state)