applied Neil Klopfstein's patch, slightly modified
authoranselm@garbe.us <unknown>
Sat, 17 Nov 2012 18:10:39 +0000 (19:10 +0100)
committeranselm@garbe.us <unknown>
Sat, 17 Nov 2012 18:10:39 +0000 (19:10 +0100)
dwm.c

diff --git a/dwm.c b/dwm.c
index 95b0a7e..32b7b61 100644 (file)
--- a/dwm.c
+++ b/dwm.c
@@ -282,7 +282,7 @@ static void (*handler[LASTEvent]) (XEvent *) = {
        [UnmapNotify] = unmapnotify
 };
 static Atom wmatom[WMLast], netatom[NetLast];
-static Bool running = True;
+static Bool running = True, usexkb;
 static Cursor cursor[CurLast];
 static Display *dpy;
 static DC dc;
@@ -1069,7 +1069,10 @@ keypress(XEvent *e) {
        XKeyEvent *ev;
 
        ev = &e->xkey;
-       keysym = XkbKeycodeToKeysym(dpy, (KeyCode)ev->keycode, 0, 0);
+       if(usexkb) {
+               keysym = XkbKeycodeToKeysym(dpy, (KeyCode)ev->keycode, 0, 0);
+       else
+               keysym = XKeycodeToKeysym(dpy, (KeyCode)ev->keycode, 0);
        for(i = 0; i < LENGTH(keys); i++)
                if(keysym == keys[i].keysym
                && CLEANMASK(keys[i].mod) == CLEANMASK(ev->state)
@@ -1579,6 +1582,7 @@ setmfact(const Arg *arg) {
 void
 setup(void) {
        XSetWindowAttributes wa;
+       int dummy = 0, xkbmajor = XkbMajorVersion, xkbminor = XkbMinorVersion;
 
        /* clean up any zombies immediately */
        sigchld(0);
@@ -1631,6 +1635,8 @@ setup(void) {
                        |EnterWindowMask|LeaveWindowMask|StructureNotifyMask|PropertyChangeMask;
        XChangeWindowAttributes(dpy, root, CWEventMask|CWCursor, &wa);
        XSelectInput(dpy, root, wa.event_mask);
+       /* init xkb */
+       usexkb = XkbQueryExtension(dpy, &dummy, &dummy, &dummy, &xkb_major, &xkb_minor);
        grabkeys();
 }